Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden

De private stichting Vicariaat Kempen, eigenaar van het gebouwencomplex DRIEHEEM, Rerum Novarumlei 47 te 2930 Brasschaat, hierna genoemd de “verhuurder” en vertegenwoordigd door het DRIEHEEMCOMITE, verhuurt voor korte termijn de zalen en lokalen van het Drieheem aan derden, hierna genoemd de “huurder”onder de volgende voorwaarden:

 

1. Voorwerp van de huurvoorwaarden

De huidige voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder m.b.t. het Drieheem.

Het ondertekenen van een boekingformulier verbindt beide partijen de overeenkomst na te leven volgens de hierna bepaalde regels en voorwaarden. Eventueel daarin opgenomen “opmerkingen” genieten voorrang op de hierna vermelde voorwaarden.

 

2. Huurprijs

De huurprijs is deze vermeld in het boekingsformulier. In afwijking daarop wordt het juiste tarief aangerekend wanneer zou blijken dat er een andere activiteit heeft plaats gehad waarvoor een ander tarief geldt.

Bij de ondertekening van de huurovereenkomst zal de huurder een voorschot betalen. Bij annulatie van de boeking ten minste 2 maanden op voorhand geldt het voorschot als schadevergoeding. Bij annulatie binnen 2 maanden op voorhand of zonder waarschuwing is ook de gehele huur opeisbaar. De verhuurder heeft het recht betaling van een waarborg te eisen vóór het ingaan van de huur.

 

3. Duurtijd

De huur gaat ten vroegste in om 10.00 uur op de afgesproken dag en eindigt ten laatste om 6.00 uur de daarop volgende dag, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien beschikbaar en mits een toestlag kan de zaal ook de vooravond (klaarzetten) en/of de volgende ochtend (opruimen) gehuurd worden. Ook huur voor meerdere dagen is mogelijk. Het juiste begin en einde van de huur wordt in het boekingformulier genoteerd.

 

4. Verwarming

Het gasverbruik zal aangerekend worden op basis van de meterstanden bij begin en einde van de huur.

 

5. Keuken(s)

Bij verhuur van de zalen kan de huurder gebruik maken van al het achter de toog en in de keuken(s) aanwezige gerief. Na gebruik moet alles afgewassen en op de daarvoor voorziene plaats teruggeplaatst worden. De huurder heeft het recht de inventaris te controleren bij aanvang van de huur. Hij verbindt er zich toe het resultaat van het nazicht door de verhuurder na de huur te aanvaarden. Beschadigd en/of ontbrekend gerief wordt aangerekend.

Bij gebruik van de friteuse moet de huurder zelf de nodige bakolie of vetten aankopen en afvoeren én de friteuse grondig reinigen na gebruik.

6. Drank

Er is steeds een “open” voorraad bier, wijn en frisdrank aanwezig, die vóór aanvang van de huur en na afloop geteld en op een “Controlebon” genoteerd wordt. Het verschil wordt aangerekend aan de huurder volgens het dan geldende tarief dat uithangt in de zaal. Voor klein verbruik dient een “verbruikformulier” te worden ingevuld. Dranken moeten verplicht afgenomen worden van het DRIEHEEM. Een selectie kwaliteitswijnen kan eveneens door het DRIEHEEM geleverd worden. Verbruik van elders aangekochte drank is in principe niet toegelaten. Indien hierop een uitzondering wordt toegestaan, of het niet-naleven van deze bepaling, kan aanleiding geven tot een verhoging tot 30% van de huurprijs + BTW. Het Drieheemcomité behoudt zich het recht voor deze bepaling niet, geheel of slechts gedeeltelijk toe te passen.

Ten minste 15 dagen op voorhand moet de huurder laten weten hoeveel drank hij/zij denkt nodig te hebben teneinde voldoende voorraad te kunnen voorzien. Hetzelfde geldt voor de keuze van niet voorradige wijnen en andere dranken.

7. Rookverbod

Er geldt ROOKVERBOD in geheel het DRIEHEEM.

8. Onderverhuring

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde goed of een deel daarvan aan derden te verhuren af anderszins tegen vergoeding ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

9. Verplichtingen van de huurder

Het verhuurde goed wordt verondersteld in goede staat te zijn. De huurder moet bij aanvang van de huurperiode de goede staat van het gehuurde goed en het ter beschikking gestelde gerief nagaan en eventuele tekortkomingen laten vaststellen. Hij/zij is er toe gehouden het gehuurde te beheren als een goede huisvader en in goede staat terug over te dragen aan de verhuurder. Eventuele schade zal, zo nodig tegensprekelijk, vastgesteld worden en dient te worden vergoed.

Tot de “goede staat” van het gehuurde goed behoren de volgende richtlijnen die o.m. bij het beëindigen van de activiteit in acht genomen moeten worden:

  • Alle door het Drieheem ter beschikking gestelde voorwerpen moeten ter plaatse blijven. Niets mag worden meegenomen, ook niet tijdelijk of voor korte duur.
  • Alle gebruikte voorwerpen reinigen: o.m. tafels, stoelen, podium, koel- en andere kasten, gasvuren, keukengerief, borden bestekken en glazen afwassen enz. Alles soort bij soort en op zijn oorspronkelijke plaats teruggezet.
  • Tafels en stoelen schikken volgens de plans ter plaatse (bij ingang keuken). Stoelen omgekeerd op de tafels plaatsen.
  • De vloeren droog geveegd, niet geschuurd of gedweild.
  • Papier, karton, PMD en glas (behalve leeggoed Drieheem) zelf meenemen. Restafval in grijze zakken kan ter plaatse blijven.
  • Bij het verlaten van het gebouw moeten alle toestellen uitgeschakeld, lichten uit, kranen toe, koeling tap en/of toogkasten uit, verwarming afgezet zijn  enz...
  • Deuren en ramen gesloten bij vertrek.
  • Sleutels onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit terugbezorgen.

Bij niet naleven van deze richtlijnen zal een passende vergoeding aangerekend worden.

De leden van het DRIEHEEMCOMITE hebben te allen tijde toegang tot het gehuurde goed, ook tijdens uw activiteit.

De huurder verbindt er zich toe het politiereglement inzake gebruik van een polyvalente zaal na te leven. Dit heeft o.m. betrekking op het vermijden van geluidsoverlast. De buitendeuren van de zaal mogen niet in open stand vergrendeld worden tijdens een activiteit. Buitenactiviteiten na 22.00 uur zijn ten strengste verboden en de huurder is aansprakelijk bij geluidsoverlast op het plein, bij of na het verlaten van het gebouw, en/of door rokers.

In grote zaal bevindt zich een geluidsbegrenzer. Onder geen beding mag de werking hiervan uitgeschakeld of onderbroken worden. Dit toestel heeft een logboek waarin alle acties bewaard worden. Als er pogingen gedaan zijn om de geluidsbegrenzer uit te schakelen kan een boete opgelegd worden.

10. Auteursrechten - Billijke Vergoeding

De huurder verplicht er zich toe de reglementen inzake auteursrechten (SABAM) na te leven en zelf aangifte te doen. De Billijke Vergoeding evenwel is begrepen in de huurprijs. Zie attest aan bord in de hal van het DRIEHEEM.

 

11. Bescherming privacy

Het Drieheemcomité verbindt er zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan anderen mede te delen of te gebruiken voor doeleinden die met het DRIEHEEM geen verband houden. Ingevolge het gemeentelijke veiligheidsbeleid zullen uw persoonsgegevens en de aard van de activiteit vooraf medegedeeld worden aan de Politie van Brasschaat.

12. Verantwoordelijkheid

In de grote zaal zijn maximum 150 personen en in de Ontmoetingsruimte (kleine zaal) maximum 49 personen toegelaten. De huurder zorgt ervoor alle uitgangen en/of nooduitgangen vrij te houden. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en schade of de eventuele gevolgen daarvan opgelopen door de huurder en/of de deelnemers aan de ingerichte activiteiten. Schade aan derden zal, indien door de verhuurder vergoed, op de huurder verhaald worden.

 

13. Verzekering tegen brand

Afstand van verhaal tegenover niet-permanente huurders is voorzien in de brandpolis van het Drieheem, behalve in geval van kwaad opzet.

 

14. BTW

De BTW, waar van toepassing, is voor rekening van de huurder.

In geval de huurder zelf BTW-belastingplichtig is dient hij het BTW-nummer bij boeking op te geven.

 

15. Eindafrekening

Voor elke verhuur of andere dienst wordt door het DRIEHEEM een factuur opgesteld. De huurder verbindt er zich toe het saldo binnen de 10 dagen na het einde van de activiteit te vereffenen. Alle verschuldigde bedragen genereren van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlinteresten gelijk aan 10% vanaf de vervaldag.

Alle verschuldigde bedragen worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding te bedrage van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150.

 

16. Geldend recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van België en de decreten van de Vlaamse Gemeenschap.

Bij betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.